แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเรื่องร้องเรียนลงข่าว หนังสือพิมพ์ ทีวี สื่อ Social Media ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล

0
2529